Ekonomická fakulta - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - VysokeSkoly.sk (2024)

O nás

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie študentom a študentkám na Slovensku už od roku 1977. Veľký dôraz vo vzdelávaní a príprave mladých ľudí kladieme na prepájanie teoretických poznatkov s praxou, o čom svedčí aj veľké množstvo prednášok zástupcov z praxe v rámci jednotlivých predmetov vyučovaných na fakulte.

#EFUMB poskytuje možnosť štúdia na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia v programoch zameranými na ekonomiku a manažment podniku, cestovný ruch, financie, bankovníctvo a investovanie, verejnú ekonomiku a manažment. Vďaka bohatým kontaktom so zahraničnými univerzitami majú naši študenti možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných partnerských univerzitách, pričom je možné absolvovať priamo anglofónne a čiastočne frankofónne štúdium vo vybraných študijných programoch. Viac informácií o ponuke jednotlivých študijných programov a možnostiach štúdia nájdete na v Sprievodcovi štúdiom na #EFUMB.

Uplatnenie

Naši absolventi nachádzajú uplatnenie v oblasti cestovného ruchu, v daňových a colných inštitúciách, v bankovníctve, vo finančných a investičných spoločnostiach, v oblasti regionálneho rozvoja, v štátnej správe, samospráve, v rôznych riadiacich pozíciách a na rôznych úrovniach manažmentu v domácich aj zahraničných podnikoch. Viac podrobností o uplatnení absolventov našej fakulty nájdete tu.

Zobraziť viac

Web

Kde nás nájdeš

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica

Prihlášky a prijímačky

Bakalárske štúdium

  • Termín prijímacích skúšok:30. 4. 2024
  • Termín prijímacej skúšky: 10. - 21. 6. 2024

Inžinierske štúdium

  • Termín prijímacích skúšok:30. 4. 2024
  • Termín prijímacej skúšky: 10. - 21. 6. 2024

Doktorandské štúdium

  • Termín prijímacích skúšok: 31. 5. 2024
  • Termín prijímacej skúšky:24. - 28. 6. 2024

Poplatky za prijímacie konanie:

  • 40€ – 1. stupeň denná a externá forma štúdia
  • 45€ ‒ 2. stupeň denná a externá forma štúdia
  • 50€ – 3. stupeň denná a externá forma štúdia

V prípade podania elektronickej prihlášky sa poplatok znižuje o 10€.

Aktuality

Doplňujúce informácie

EF UMB svojim študentom ponúka kvalitné vysokoškolské vzdelanie pozostávajúce aj z bohatej škály zaujímavých prednášok odborníkov zpraxe. Katedry pozývajú odborníkov zrôznych oblastí ekonomických vied, pochádzajúcich zo Slovenska aj zo zahraničia. Jednotlivé katedry umožňujú získať dvojitý diplom, nakoľko EF UMB podporuje študentov v absolvovaní časti štúdia v zahraničí. Každý rok sa môžu študenti podieľať na rozličných školských aj mimoškolských aktivitách, ktoré zlepšujú ich prezentačné zručnosti, kreativitu, individualitu aprezentáciu talentu. EF UMB vychádza vústrety ajštudentom so špecifickými potrebami aúroveň sociálnej starostlivosti oštudentov na EF UMB je na vysokej úrovni. Študenti bakalárskeho aj inžinierskeho stupňa štúdia sa vprípade potreby môžu obrátiť na svojho ročníkového učiteľa. Vo všetkých stupňoch štúdia je umožnené študentom vycestovať na mobilitu či stáž anadobudnúť nové skúsenosti v zahraničných inštitúciách či vysokých školách. Študentom je umožnený prístup do Talentového výskumného centra, účasť vštudentských organizáciách aparticipácia na medzinárodných súťažiach sdlhoročnou tradíciou, akou je napríklad aj Študentská vedecká aktivita.

Študenti #EF UMB majú počas štúdia možnosťubytovať sa v jednom z piatich študentských domovov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré sú k dispozícii. Naša univerzita ponúka okrem ubytovania aj stravovacie služby arozličné možnosti športových aktivít, fitness centrum, krytú plaváreň avnútorné i vonkajšie športové ihriská. Študenti majú zároveň možnosť využitia stravovacieho zariadenia priamo v priestoroch #EFUMB vrátane dvoch príjemných kaviarní a oddychových zón.

EF UMB dbá na trvalo udržateľný rozvoj aako silný partner prispieva ksnahe zvýšiť povedomie oklimatických zmenách, vyjadruje pozitívny postoj kochrane klímy anašej planéty. Významné angažovanie sa v celospoločenských problémov na viacerých úrovniach prispieva krozvoju občianskej spoločnosti abudovaní lepšej budúcnosti.

Za roky svojej existencie prešla EF UMB viacerými koncepčnými zmenami aaj vďaka inovatívnosti aprogresivite sa radí medzi významné slovenské vzdelávacie inštitúcie. Ďalšie vízie voblasti vedy avýskumu, vzdelávania, medzinárodnej spolupráce, rozvoja avzťahov sverejnosťou či riadenia sú dostupné v Dlhodobom zámere #EFUMB.

Kontakt

Ekonomická fakulta

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica

Fakulty asúčasti VŠ

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Ekonomická fakulta - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - VysokeSkoly.sk (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated:

Views: 6303

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.